ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Συλλόγου που εδρεύει στην Ξάνθη με την επωνυμία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΛΑΒΑΡΟ–ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ– ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ
Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία: “Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης – Φορέας μελέτης και ανάδειξης Θρακικού Πολιτισμού” με έδρα την πόλη της Ξάνθης.
α. Το λάβαρο του Συλλόγου είναι χρώματος μπορντό και με χρυσό χρώμα, αναγράφει την επωνυμία:”ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ”, στη μέση έχει την αποτύπωση του νομού ΕΒΡΟΥ και κάτω το έτος ίδρυσης του Συλλόγου 1996.
β. Λογότυπο του Συλλόγου ορίζεται: Ο συνδυασμός της αποτύπωσης του νομού ΕΒΡΟΥ, με την επωνυμία του Συλλόγου και το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης.
γ. Η σφραγίδα του συλλόγου θα αναγράφει κυκλικά ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ” στη μέση έχει την αποτύπωση του νομού ΕΒΡΟΥ και κάτω το έτος ίδρυσης του Συλλόγου «1996».
δ. Ημέρα εορτασμού του Συλλόγου ορίζεται η 4η Νοεμβρίου που τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιωάννη Βατάτζη του Ελεήμονα εκ Διδυμοτείχου και ως εθνική η 6η Απριλίου 1014 ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ι. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ανάδειξη των πνευματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Έβρου και της Θράκης γενικότερα. Η διάσωση, η μελέτη και προβολή του λαϊκού πολιτισμού και των παραδόσεων της περιοχής. Η ανάπτυξη της λαογραφικής συνείδησης, του εθελοντισμού, του αλτρουισμού, της αλληλεγγύης και ευαισθησιών για την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, η στενότερη γνωριμία, επαφή και συνεργασία μεταξύ των μελών και η ανάπτυξη της ηθικής και υλικής υποστήριξης μεταξύ τους.

ΙΙ. ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
α) Οι ομάδες εργασίας του Συλλόγου
β) Οι συνεργασίες με Συλλόγους Επιστημονικούς και Κρατικούς φορείς.
γ) Οι συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους με κοινούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
δ) Οι έρευνες, οι μελέτες, οι προβολές, τα σεμινάρια, οι διαλέξεις, οι εκθέσεις, οι συλλογές λαογραφικού, πολιτιστικού και ιστορικού υλικού, η έκδοση έντυπων, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, το διαδίκτυο, οι θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις και κάθε πρόσφορο μέσο που δεν αντίκειται στο σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Τ Α ΜΕΛΩΝ

Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.
1.Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι κατάγονται από την περιοχή Έβρου, Οι σύζυγοι και τα ενήλικα παιδιά τους, εφόσον διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο Νομό Ξάνθης και αποδέχονται τους όρους του παρόντος.
2. Τα επίτιμα μέλη ύστερα από συνεχή παρουσία και προσφορά στο σύλλογο πέραν των τριών ετών, η οποία (προσφορά και συμμετοχή) θα βεβαιώνεται με αιτιολογημένη γνωμάτευση – πρακτικό του ΔΣ, μπορούν κατόπιν αίτησης τους να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν οι δωρητές, οι συνεργάτες του Συλλόγου καθώς και όσοι συντελούν στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής ή διαμονής.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τακτικά και επίτιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν στο σύλλογο, κατόπιν αίτησης τους στο Δ.Σ του Συλλόγου, όλοι ανεξαρτήτου φύλου εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, παράγραφος 1 για τα τακτικά μέλη και παράγραφος 2 για τα επίτιμα μέλη. Το Δ.Σ αποφαίνεται για την εγγραφή μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Εάν η αίτηση τους απορριφθεί από το Δ.Σ, το αίτημα μπορεί να εισαχθεί από τον ενδιαφερόμενο, στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφαίνεται αμετάκλητα. Τα επίτιμα μέλη αναγορεύονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική Ψηφοφορία, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου άτομα που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή πλημμελήματα που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα ή στερήθηκαν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
ΑΡΘΡΟ 6ο
1 Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν στο ταμείο του Συλλόγου, έγκαιρα τη συνδρομή τους ή οποιαδήποτε άλλη οφειλή τους που απορρέει από το παρόν ή από απόφαση του Δ.Σ.
2. Μέλος που καθυστερεί την εξόφληση υποχρεώσεων του διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ-, αφού προηγουμένως έχει κληθεί εγγράφως να εξοφλήσει τις οφειλές και παρά ταύτα αρνείται.
3. Μέλος που διαγράφηκε μπορεί να επανεγγραφή εφόσον τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος και εξοφλήσει ης μέχρι τη διαγραφή οφειλές του.

ΑΡΘΡΟ7ο
1 Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε, αφού καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους και ενημερώσει εγγράφως, γι’ αυτό τη Διοίκηση του Συλλόγου.”
2. Τα μέλη που αποχωρούν, για οποιαδήποτε αιτία, εξακολουθούν να ευθύνονται έναντι του Συλλόγου, για ης υποχρεώσεις που ανέλαβε ο Σύλλογος όταν ήταν μέλη του, εκτός αν μειοψήφησαν κατά τις σχετικές συζητήσεις και η μειοψηφία τους αυτή έχει αναγραφεί στα Πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και κοινοποιείτο εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, διαγράφονται του Συλλόγου: 1 Όσοι επέδειξαν ανάρμοστη, προς το Σύλλογο, διαγωγή ή απείθεια ή παραβλάπτουν σκόπιμα τα συμφέροντα άλλων μελών του Συλλόγου.
2. Κάθε μέλος για το οποίο συντρέχει περίπτωση των αδικημάτων του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Τα τακτικά και επιτιμά μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου εφόσον έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Σης Γεν. Συνελεύσεις ψηφίζουν μόνο όσοι έχουν φυσική παρουσία σ’ αυτές.
Εκπροσώπηση απαγορεύεται.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΛΛΟΓΟΥ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 11ο

Όργανα του Συλλόγου είναι: 1) Η Γεν. Συνέλευση των μελών 2) Το ΔΙ0ικητικό Συμβούλιο 3} Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο
1. Η Γενικά Συνέλευση απαρτίζεται από τα εγγεγραμμένα στο μητρώο του Συλλόγου
τακτικά και έκτακτα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
2. Οι προσκλήσεις για Γεν. Συνέλευση υπογράφονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και κοινοποιούνται στα μέλη 10 τουλάχιστον μέρες νωρίτερα ,για τις τακτικές και 3 μέρες για τις έκτακτες.
3. Στις προσκλήσεις καθορίζονται σαφώς: α) ο τόπος, η μέρα και ώρα πραγματοποίησης της Συνέλευσης β) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γ) Αν η συγκαλούμενη Γεν. Συνέλευση είναι η πρώτη η δεύτερη και δ} Τον αριθμό των μελών που πρέπει να παρίστανται για να υπάρχει η νόμιμη απαρτία.
4. Αφαίρεση η προσθήκη θεμάτων δεν επιτρέπεται σε προσκλήσεις που αφορούν τη δεύτερη συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 13ο
1. Το Δ..Σ του Συλλόγου υποχρεούται να συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση μέσα στο μήνα Νοέμβριο, κάθε τρίτου ημερολογιακού έτους.
2. Η έκτακτη Γεν. Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί όταν υπάρχει σοβαρός και επείγον λόγος, με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
3. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για την αναγκαιότητα της σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.
4. Έκτακτη ενημερωτική Γεν. Συνέλευση συγκαλείται, υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 14ο Σης Γεν. Συνελεύσεις εκλέγεται μεταξύ των παρόντων μελών Πρόεδρος και πρακτικογράφος. Η εκλογή γίνεται με ανάταση του χεριού.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι έγκυρες εφόσον η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ως εξής:
α) Στην πρώτη πρέπει να είναι παρόντα το 1/2 συν ένα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. .
β) Η δεύτερη, που συγκαλείται σε 10 μέρες από την πρώτη, είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 16ο
1 Οι αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση του χεριού.
2. Απόφαση που αφορά:
α) Ζήτημα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση,
β) Αρχαιρεσίες,
γ) Έγκριση πεπραγμένων του ΔΣ.. και
δ) Προσωπικά ζητήματα είναι άκυρη αν δεν διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια .
3. Τ ο αποτέλεσμα των ψηφοφοριών καταγράφεται λεπτομερώς στα σχετικά Πρακτικά. ­ 4. Σε φανερή ψηφοφορία εφόσον υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η θέση που ψήφισε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης. Σε μυστική ψηφοφορία γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 17ο
1. Η Γεν. Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που τον αφορά.
Ειδικότερα:
α) Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους, για δευτεροβάθμια οργάνωση.
β) Εγκρίνει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό των πόρων του Συλλόγου και καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών.
γ) Ερμηνεύει αυθεντικά κάθε διάταξη του παρόντος Καταστατικού και διασαφηνίζει τις διατάξεις σε περίπτωση αμφισβήτησης.
2. Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων γράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών του Συλλόγου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Πρακτικογράφο.
3. Τα μέλη που παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις υπογράφουν στο βιβλίο Πρακτικών ή σε άλλες καταστάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Πρακτικού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18ο
1.το Δ.Σ του Συλλόγου είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον ταμεία και τρία μέλη.
2. Το Δ.Σ. εκλέγεται για τριετή θητεία από τη Γεν. Συνέλευση του Νοεμβρίου κάθε τρίτου ημερολογιακού έτους.
3. Το επταμελές συμβούλιο του Δ.Σ. πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τέσσερα (4) μέλη, εκλεγμένα από το σώμα των τακτικών μελών του συλλόγου, ακόμα και στην περίπτωσή που κατά την εκλογική διαδικασία πλειοψηφήσουν υποψήφιοι από τα επίτιμα μέλη.
4. τα εκλεγέντα μέλη μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή τους και κατόπιν πρόσκλησης του πλειονοψηφήσαντος, συνέρχονται και τηρώντας της διατάξεις της παραγράφου τρία (3) του παρόντος άρθρου σε μυστική ψηφοφορία συγκροτούνται σε σώμα.
5. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Ταμία δεν μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο και ούτε να έχουν Α βαθμό συγγενείας.
6. το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη ή το ζητήσουν τρία μέλη του Συμβουλίου.
7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη.
8. στις προσκλήσεις για συνεδρίαση αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης.
9. Αποτελεί ασυμβίβαστο μέλος του Δ.Σ. να συνάπτει σχέσεις εργασίας επί αμοιβή με το Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 19ο
1. Τ ων συνεδριάσεων του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος.
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία , όταν η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η θέση που πήρε ο πρόεδρος. Όταν ψηφοφορία είναι μυστική γίνεται κλήρωση

ΑΡΘΡΟ 20ο
Έργο του Δ.Σ. είναι: α) η εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, β) η τήρηση του Καταστατικού, γ) η υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, δ) η σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, ε) η δημιουργία ομάδων εργασίας για την υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου και στ) ο ορισμός Γνωμοδοτικού συμβουλίου, συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε κάθε τμήμα του Συλλόγου, με επικεφαλής μέλος του Δ.Σ για την αμφίδρομη εύρυθμο λειτουργία του τμήματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον των αρχών και κάθε τρίτου, επιβλέπει στην ακριβή και πιστή τήρηση των αποφάσεων, υπογράφει με το Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του ΔΣ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τον Πρόεδρο και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του. Όταν ο Αντιπρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από το πρεσβύτερο μέλος του Δ.Σ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο
Ο Γραμματέας τηρεί το Αρχείο του Συλλόγου και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και γενικά φροντίζει για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας.

ΤΑΜΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 24ο
Ο Ταμίας του Συλλόγου τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και υπογράφει τις, αποδείξεις εισπράξεων. Δεν ενεργεί καμία πληρωμή χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. Όλα τα παραστατικά δαπανών υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Συλλόγου, συντάσσει τον απολογισμό και προϋπολογισμό. Υποχρεούται να καταθέτει σε αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 1000 €.
Σε περίπτωση παραίτησης του Ταμία συνέρχεται το ΔΣ., μέσα σε πέντε μέρες και εκλέγει νέοΤαμία μεταξύ των μελών του. .

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο
1. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει, αδικαιολόγητα από τρείς συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται αυτοδίκαια παραιτημένο και στη θέση του καλείται το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
2. Μέλος του ΔΣ. που παραιτείται αντικαθίσταται μέσα σε 10 μέρες, από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
3. Σε περίπτωση που παραιτούνται τρία μέλη του ΔΣ. ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του μέσα σε ένα μήνα από την παραίτηση του τρίτου μέλους είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει έκτακτη Γεν. Συνέλευση για εκλογή νέου ΔΣ, του οποίου η θητεία συμπληρώνει το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του προηγούμενου.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται κατά την Τακτική Γεν. Συνέλευση κάθε τρίτο έτος μαζί με το ΔΣ. και με τριετή θητεία.
2. Τ α εκλεγέντα μέλη μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή τους εκλέγουν τον Προϊστάμενό τους και ένα Γραμματέα.
3. Έργο της Επιτροπής είναι ο οικονομικός έλεγχος του Συλλόγου, που διενεργείται σε κάθε λήξη της οικονομικής διαχείρισης.

APXAIPEΣIEΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου γίνονται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια.
2. Η εκλογή γίνεται από τριμελή εφορευτική με τρία αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γεν. Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία.
3. Τ α εκλεγέντα μέλη ορίζουν τον Πρόεδρο της επιτροπής με φανερή ψηφοφορία.
4. Στις εκλογές κατέρχονται μεμονωμένοι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι σε συνδυασμούς.
5. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης το οποίο καταρτίζει τελικά το ενιαίο ψηφοδέλτιο.
6. Για να είναι έγκυρο κάθε ψηφοδέλτιο δεν πρέπει να έχει περισσότερους των πέντε σταυρών προτίμησης
7. Δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται έχουν όσοι είναι “μέλη” (τακτικά – επίτιμα) και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα των εκλογών.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 28ο
Πόροι του Συλλόγου αποτελούν:
1.Το δικαίωμα εγγραφής, ή ετήσια συνδρομή των μελών, οι δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων και οι έκτακτες εισφορές.
2. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής της ετήσιας συνδρομής και της έκτακτης εισφοράς καθορίζονται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
3. το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή είναι πέντε (5€) και πέντε (5€) ευρώ αντίστοιχα.
4. Ανώνυμες δωρεές δεν γίνονται αποδεκτές.

ΑΡΘΡΟ 29ο
1. Η οικονομική διαχείριση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31n Δεκεμβρίου κάθε τρίτου ημερολογιακού έτους.
2. Κάθε δαπάνη μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), είναι ανεπίτρεπτη αν δεν προηγηθεί ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Τ ο Δ.Σ.. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, για την οικονομική διαχείριση, μετά την έγκριση του απολογισμού απο τη Γεν. Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Δωρητές αναγορεύονται όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο χρήματα ή αντικείμενα που η αξία τους υπερβαίνει τα 1000 €.

ΑΡΘΡΟ 31ο .
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης ,του ΔΣ.. και των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 32ο
Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται για το σκοπό αυτό τα δύο τρίτα (2/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Ο Σύλλογος διαλύεται εφόσον ο αριθμός των μελών του είναι μικρότερος του αριθμού των εγγεγραμμένων ιδρυτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 34ο
Ακολουθούν υπογραφές

Pin It on Pinterest

Share This